Diensten

Pecunia Treasury & Finance is u van dienst op alle gebieden van financieel management. Dit kan op verschillende manieren. Omdat elke onderneming verschilt zal ook de aanpak verschillen. Wij luisteren naar uw wensen en leveren aan de hand daarvan een product op maat zodat wij optimaal resultaat kunnen leveren.

Wij bieden onder andere:         

 • Een treasury-scan: wij analyseren uw organisatie op gebied van treasury en zoeken naar mogelijkheden voor verbetering.
 • Advisering op het gebied van financiering, financieringsproducten, werkkapitaalbeheer en liquiditeitsplanning.
 • Outsourcing van corporate finance: wij stellen samen een liquiditeitsplanning op en verzorgen met uw mandaat de financiering (onderhandelingen).
 • Advisering op het gebied van cash management en geld logistiek.
 • Advies op het gebied van valuta (FX) management en rentemanagement met of zonder derivaat producten.
 • Onderhandelingen met banken.
 • Het opstellen van financiële beleidsstukken.
 • Participeren in uw treasury commissie.
 • Maatwerktraining op het gebied van treasury, valuta, financiering.
 • Waardering van derivaten of andere financiële producten.
 • Interim: het tijdelijk waarnemen van een operationele treasury rol binnen uw organisatie.

 

Treasury Management

Treasury, zoals het Engelse woord voor schatkist al zegt, omvat het beheren van de financiële middelen van de onderneming. De hoofddoelstelling van treasury is vaak tweezijdig:

 • Het blijvend toegang hebben tot financiële markten (tegen een acceptabele prijs) voor financiering en tegelijkertijd de financieringsstructuur optimaliseren.
 • Het zorgen voor een optimale financiële logistiek in samenwerking met de (huis)banken. Optimaliseren van kasstromen in samenwerking met de (voorraad) logistiek zodat liquide middelen gemaximaliseerd kunnen worden.

Afhankelijk van het soort bedrijf kunnen deze twee punten complex worden. Een internationale onderneming heeft vaak te maken met kasstromen in verschillende landen en in verschillende valuta. Een Cash-Rich onderneming heeft luxe problemen om overtollige cash optimaal te laten renderen en tegelijk het tegenpartij risico te managen. Optimaal treasury management zal volgende risico’s verminderen.

 • Valutarisico: vooral voor internationale onderneming. Het beheersen van risico’s in schommelingen van wisselkoersen.
 • Renterisico: het beheersen van de rente die een onderneming op zijn schulden moet betalen.
 • Liquiditeitsrisico: het beheersen van het risico van onvoldoende liquide middelen. Een bedrijf kan winst maken maar met winst kunnen geen rekeningen worden betaald. Cash is king!
 • Solvabiliteitsrisico: de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen en daarmee de risico’s verbonden aan het voldoen van verplichtingen bij faillissement. Hoe groter de verhouding tussen Eigen en Vreemd vermogen hoe groter de kans dat de onderneming zijn schuldenaars kan betalen.
 • Kredietrisico: het risico dat een tegenpartij (dus ook een bank waar de onderneming zijn geld heeft liggen) niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Corporate Finance

Corporate Finance, ook wel bedrijfsfinanciering genoemd, houdt zich bezig met de financiering (vreemd vermogen) van het bedrijf. Dit is vaak financiering voor lange termijn. Voor de financiering is het belangrijk niet alleen naar de passiva kant van de balans te kijken maar juist naar de activa kant. De reden hiervan is dat de financiering die wordt aangetrokken gebruikt wordt om de activa te financieren. Optimaal zou de looptijd van de financiering moeten matchen met de omlooptijd van de activa. Dit is afhankelijk van de prijs van financiering en is afhankelijk van de risico-aversie van het bedrijf.

De Treasury afdeling communiceert met alle belanghebbenden bij de financiering. Behalve de kapitaalmarkt en de banken omvat dit bij grote ondernemingen ook investor relations en andere stakeholders.

“A bank is a place that will lend you money if you can prove that you do not need it”
Bob Hope